Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai
2016-09-10

Paramos gali kreiptis privatus juridinis arba fizinis asmuo, kuris nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus. Projekte numatyta vykdyti veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje.
Remiamos veiklos - gamybinių ir kitų statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, specializuotos technikos, įrangos pirkimas, verslo infrastruktūros kūrimas, kompiuterinė ir programinė įranga. 
Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur.
Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Paraiškos priimamos iki 2016-10-31 d. 

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis:
UAB „Investment & Financial Consultations direktorius Andrejus Sadovskis
Tel. 8~656 62226, el.paštas andrejus@ifc.lt

 

ES investicijos elektroniniams verslo sprendimams diegti
2015-08-01

Ūkio ministerija, siekdama paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegti elektroninio verslo sprendimus ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo našumui augti, skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „E-verslas LT“ iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų. Pagal šį kvietimą numatoma investuoti 4,5 mln. eurų ES paramos.
Pareiškėjais (projekto vykdytojais) pagal priemonę „E-verslas LT“ gali būti tik juridiniai asmenys – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo šių įmonių įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 eurų. Be to, šių įmonių pagamintos produkcijos pardavimai turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų visų įmonės pardavimų. Pareiškėjais negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 35 000 eurų, o mažiausia – 3 000 eurų. Projekto veikla turi būti vykdoma Lietuvoje.
Pagal priemonę „E-verslas LT“ finansavimas neskiriamas projektams, kuriais siekiama, naudojant informacines technologijas, sukurti ir įdiegti gamybinę technologiją, skirtą bazinėms gamybos ar paslaugų operacijoms atlikti (pvz., namų projektavimo, tekstų vertimo, kompiuterinių žaidimų programos, ir pan.). Finansavimo negalės gauti ir tie projektai, kurių pareiškėjai teikia elektroninio verslo sprendimų kūrimo ir diegimo paslaugas.
Paraiškos turi būti pateiktos Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2015 metų spalio 29 dienos. Iš viso pagal priemonę „E-verslas LT“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 14,48 mln. eurų ES investicijų.

Europos Komisija teikia paramą Europos vaizdo žaidimų koncepcijų kūrimui
2015-03-01

Informuojame, kad Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas “2015 m. Europos Vaizdo žaidimų koncepcijų kūrimui ir projektų vystymui”. Finansavimą skiria Europos Komisija.

 

Parama suteikiama: audiovizualinių kūrinių (filmų ir televizijai skirtų kūrinių, pvz., vaidybinių, dokumentinių, vaikams skirtų ir animacinių filmų) ir interaktyvių kūrinių, pvz., vaizdo žaidimų ir daugialypės terpės objektų, kūrimui.

Tinkami pareiškėjai: video žaidimus kuriančios įmonės, veikiančios bent 12 mėn.

Finansavimo dydis:  minimali suma 10 000 Eurų, maksimali 150 000 EUR koncepcijos kūrimui ir projekto vystymui.

Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc.  finansuoti tinkamų išlaidų.

Paraiškas pateikti: iki 2015 m. kovo 26 d.

 

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis:

UAB „Investment & Financial Consultations direktorius Andrejus Sadovskis

Tel. 8~656 62226, el.paštas andrejus@ifc.lt

 

ES investicijos produkcijos sertifikavimui
2015-01-23

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) paskelbė Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Expo sertifikatas LT“ pirmąjį 2014-2020 metų finansavimo laikotarpio kvietimą.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 600 000 Eur.

Priemonės tikslas – paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.

Kvietimo konkurse gali dalyvauti  labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Pagal projektų finansavimo  sąlygų aprašą sertifikuojama turi būti paties pareiškėjo pagaminta produkcija.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 144 810 Eur, mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 1 500 Eur.

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei nuo paraiškos registravimo LVPA dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo skyrimo dienos yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos pateikimo LVPA dienos, jis tampa netinkamu finansuoti ir jam finansavimas neskiriamas.

Siekiantieji gauti finansavimą turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir pateikti ją LVPA iki 2015 m. balandžio 21 dienos 16 val.

ES investicijos savo produkcijai pristatyti užsienyje ar Lietuvoje vykstančiose parodose, mugėse, verslo misijose.
2015-01-19

Ūkio ministerija kviečia verslo organizacijas, klasterių koordinatorius teikti paraiškas gauti paramą grupinėms eksporto iniciatyvoms – labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių produkcijai pristatyti užsienyje ar Lietuvoje vykstančiose parodose, mugėse, verslo misijose. Šiuo kvietimu projektams įgyvendinti bus paskirstyta 4,6 mln. eurų investicijų iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų.

„Šia priemone siekiame sudaryti sąlygas įmonėms daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų plėtrai, ypač didinant Lietuvos vietinės kilmės prekių eksporto mastą. Tikimės, kad ES investicijos taip pat prisidės mažinant verslininkų patiriamus nuostolius dėl Rusijos paskelbtų sankcijų ir įvairinant eksporto rinkas“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

Pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ gauti paramą gali pretenduoti įvairios verslo organizacijos – VšĮ „Versli Lietuva“, verslo asociacijos, Pramonės, prekybos ir amatų rūmai, klasterio koordinatorius ir VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra. Būtina sąlyga, kad vienoje tarptautinėje parodoje, mugėje su bendru įmonių stendu dalyvautų ne mažesnė negu 5 labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių grupė. Projekto veiklos bus finansuojamos tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas pagrįs, kad visas finansavimas bus perduotas galutiniam naudos gavėjui – labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Didžiausia galima suma projektui finansuoti yra 500 tūkst. eurų, mažiausia – 100 tūkst. eurų.  Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų pareiškėjui ir 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų galutiniam naudos gavėjui – labai mažai, mažai ir vidutinei įmonei, galutinis naudos gavėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse verslo misijose išlaidos projekte bus apmokamos pagal nustatytus fiksuotųjų įkainių dydžius. Projekto vykdytojams nereikės už dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse ar verslo misijose išlaidas, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai, atsiskaityti pagal faktines išlaidas pateikus išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus. Atsižvelgiant į valstybę, į kurios parodą yra vykstama, įkainis svyruoja nuo 3 897 eurų iki 6 366 eurų.

Siekiantys gauti finansavimą pareiškėjai turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir pateikti ją VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (LVPA) iki 2015 m. balandžio 19 dienos. Paraiškas gauti paramą galima teikti nuo 2015 m. sausio 19 dienos.

 

 

ES investicijos – spartesniam Lietuvos regionų vystymuisi
2015-01-16

Ūkio ministerija, siekdama paskatinti įmones regionuose diegti inovacijas ir didinti produktyvumą, skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+“ iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų. Pagal šį kvietimą numatoma investuoti 28,9 mln. eurų ES paramos. Iš visų institucijų Ūkio ministerija pirmoji skelbia kvietimą teikti paraiškas, kurios bus finansuojamos naujojo ES finansavimo periodo struktūrinių fondų lėšomis.

„2014–2020 metų programavimo laikotarpiu Ūkio ministerija skirs itin daug dėmesio regionų konkurencingumui skatinti. Tuo tikslu ir sukurta priemonė „Regio Invest LT+“, kuri leis mažosioms ir vidutinėms įmonėms investuoti į inovatyvios gamybos ar paslaugų verslo pradžią ir plėtrą regionuose, kurti naujas darbo vietas ir jas išlaikyti. Tai savo ruožtu sudarys sąlygas augti įmonių darbo našumui, sparčiau vystytis Lietuvos regionams ir jiems ekonomiškai augti“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas. 

Parama pagal priemonę „Regio Invest LT+“ bus skiriama ne didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) veiklą vykdančioms ar numatančioms vykdyti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pasinaudojusios parama, įmonės galės finansuoti naujo pastato statybą ar rekonstrukciją, gamybos technologinių linijų įsigijimą ir diegimą, darbo užmokestį, darbuotojų mobilumo skatinimą ir kvalifikacijos kėlimą. Galimybė apmokyti dirbančiuosius padės įsikūrusioms įmonėms spręsti aukštesnės kompetencijos darbuotojų trūkumo problemą.

Didžiausias paramos dydis projektui, kuris skirtas tik įrangai, technologijoms įsigyti, gali siekti iki 0,9 mln. eurų. Jeigu projektas skirtas tiek statybai, rekonstrukcijai, tiek įrangai ir technologijoms įsigyti, tuomet parama gali siekti iki 2,1 mln. eurų. Vidutinėms įmonėms bus subsidijuojama 35 proc. projekto, o mažoms ir labai mažoms įmonėms – 45 proc.

Investuotojas turės investuoti ne mažiau kaip 0,2 mln. eurų privačių lėšų, įkurti ne mažiau kaip 10 darbo vietų ir jas išlaikyti ne mažiau kaip 3 metus. Didelis dėmesys bus skiriamas naujai kuriamoms kokybiškoms darbo vietoms, t. y. bus skatinama kurti aukštesnės kompetencijos reikalaujančias ir didesnį atlygį už darbą numatančias darbo vietas.

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei nuo paraiškos registravimo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo skyrimo dienos yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos pateikimo LVPA dienos, jis tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

Siekiantieji gauti finansavimą turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir pateikti ją LVPA iki 2015 m. gegužės 21 dienos. Paraiškas paramai gauti galima teikti nuo 2015 m. sausio 19 dienos.

Iš viso pagal priemonę „Regio Invest LT+“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 86,9  mln. eurų ES paramos. 

 

Ieškomas investuotojas komercinės paskirties patalpoms Zarasų miesto centrinėje aikštėje
2014-10-09

Ieškomas investuotojas komercinės paskirties patalpoms (nuo 100 iki 1600) Zarasų miesto centrinėje aikštėje. Galima vizija: šiame pastate įrengti pirmąjį vidutinės klasės viešbutį su konferencijos centru Zarasuose. Viešbutis Zarasams yra strateginis prioritetas, todėl galima būtų tikėtis visapusiško rajono savivaldybės administracijos ir visuomenės palaikymo vystant šį projektą. Šiuo metu pastate veikia paštas, viešo maitinimo įstaiga (kavinė-picerija), odontologijos paslaugų centras, konferencijų salė, įsikūrę įmonių biurai. Pastatui priklauso rakinamas erdvus vidinis kiemas, kuriame galima laikyti transporto priemones. Taip pat nuosavybės teise priklauso sklypas po pastatu ir šalia jo, erdvus stogas, erdvios išorinės reklamai tinkamos sienos. Pro pastatą eina pagrindiniai žmonių srautai į renovuotą pakrantės ir pramogų zoną, prekybos centrus, vietos institucijas. Susidomėjusius šiuo projektu prašome skambinti tel. 8-656 62226 arba rašyti el.paštu andrejus@ifc.lt

 

Parduodmas pastastas su žemės sklypu gamybai ir/arba investavimui
2014-10-08

Parduodamas mūrinis 455 pastatas Švenčionių rajone su žemės sklypu 0,66 ha. Parengtas techninis projektas ir yra leidimas statyti medienos perdirbimo gamyklą. Susidomėjusius prašome skambinti tel. 8-656 62226 arba rašyti el.paštu andrejus@ifc.lt

 

IFC parengtiems projektams skirta ES parama
2013-10-29

2013 m. spalio 2 dienos Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-871, skirta parama dviems UAB "Investment & Financial Consultations" rengtiems projektams pagal 2007 - 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai", kvietimas Nr. 03. Bendra projektų vertė 13 mln. 520 tūkst. litų

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą
2013-09-10

Paramos tikslas - didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įskaitant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinės gamybosa įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą. Skatinti aktyvesnį Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės verslo įmonių ir orgaanizacijų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus verslo projektus.
Remiamos veiklos: 
finansavimas bus teikiamas Lietuvos rinkos mastu inovatyvioms technologijoms ar technologiniams procesams. Schemos lėšomis bus finansuojamos projektų veiklos, susijusios su:
1. naujų aplinkosaugos technologijų sukūrimu, jų diegimu ar pateikimu į rinką;
2. esamų technologinių procesų reikšmingu patobulinimu, siekiant sumažinti jų poveikį aplinkai ir (arba) padidinti gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą, jų pateikimu į rinką;
3. naujų inovatyvių aplinkosaugos technologijų įsigijimu ir diegimu.

Tinkamas pareiškėjas yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (labai maža, maža ar vidutinė įmonė), įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ne mažiau kaip 1 metus.
Pareiškėjas projektą įgyvendinti turi su partneriu (-iais), kuris yra juridinis asmuo (įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris), registruotas Norvegijos Karalystėje.

Mažiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 690.560,00 Lt (200.000,00 EUR).
Didžiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 3.452.800,00 Lt (1.000.000,00 EUR).
Finansavimo intensyvumas nustatomas pareiškėjui ir kiekvienam partneriui atskirai. Finansavimo intensyvumas gali siekti:
45 procentus - labai mažai ar mažai įmonei;
35 procentus - vidutinei įmonei;
25 procentus - didelei įmonei, asociacijai, klasteriui, mokslo ir studijų institucijai.
Jei projekto metu vykdoma mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veikla ir projektas atitinka sąlygas, išdėstytas Partnerystės projektų schemos gairių 57 punkte, finansavimo intensyvumas gali būti padidintas 15 procentų.

Paraiškų pateikimo pabaiga: 2013 m. spalio 14 d.

«««  1  2  3  »»»
INVESTMENT & FINANCIAL
CONSULTATIONS, UAB