Naujienos

Paskelbtas priemonės „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ kvietimas
2013-09-10

​VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra", kuria siekiama modernizuoti šilumos tiekimo sistemą, siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę.
Priemonės „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra" lėšomis finansuojamos šios veiklos:
• susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas naujais diegiant naujausias technologijas;
• naujų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų statyba.
Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, turintys Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos arba savivaldybės išduotą šilumos tiekimo licenciją ir atitinkantys kitas priemonės sąlygas ir reikalavimus. Ketvirtajam priemonės kvietimui numatytas 6,73 mln. Lt biudžetas, didžiausias galimas finansavimo intensyvumas - iki 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, maksimali ES struktūrinės paramos suma - 2 mln. Lt.
Projekto metu gali būti finansuojamos energetikos pastatų naujos statybos, rekonstravimo išlaidos, energetikos įrenginių ir kitos projektui būtinos įrangos įsigijimas ir su tuo tiesiogiai susijusios įrengimo išlaidos, programinės įrangos įsigijimo išlaidos. Visos išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis.
Kvietimas galioja iki 2013 m. spalio 7 d.

Kviečiame teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę "Subsidijos verslumui skatinti"
2013-09-10

2013 m. rugpjūčio 29 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-12-V „Subsidijos verslumui skatinti" (toliau - priemonė „Subsidijos verslumui skatinti").

Priemonės „Subsidijos verslumui skatinti" tikslas - sudaryti papildomas finansines paskatas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams, siekiant palengvinti jiems įsitvirtinti rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje.

Priemonės „Subsidijos verslumui skatinti" remiama veikla - darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 10 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų

Galimi pareiškėjai pagal priemonę - Verslumo skatinimo fondo paskolos gavėjai (išskyrus socialines įmones), pateikę UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) paraišką.

Didžiausia leistina finansuoti išlaidų suma vienam pareiškėjui:

 • 25 000 Lt, jei pareiškėjas priklauso prioritetinei grupei (jaunimasiki 29 m., bedarbiai, neįgalieji, vyresni nei 50 m.);
 • 20 000 Lt, jei pareiškėjas nepriklauso prioritetinei grupei;
 • darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio dalies išlaidoms kompensuoti nustatytas 1 mėnesio fiksuotasis įkainis - 1 311,80 Lt.
 • tinkamų finansuoti išlaidų suma vienam darbuotojui, dirbančiam pas pareiškėją pagal darbo sutartį, apskaičiuojama fiksuotąjį įkainį (1 311,80 litus) padauginus iš kalendorinių mėnesių, už kuriuos darbuotojui apskaičiuota darbo užmokesčio suma iki mokesčių (bruto) buvo ne mažesnė už minimaliąją mėnesinę algą, skaičiaus ir padauginus iš 75 proc. finansavimo intensyvumo.

Paraiškas INVEGAI galima teikti nuo š.m. rugpjūčio 29 dienos. Galutinė paraiškų dėl darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo pateikimo data yra 2014 m. gegužės 31 d. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų teikimo terminas gali būti sutrumpintas iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Paskelbti nauji ES paramos kvietimai teikti paraiškas
2013-03-27

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) šiandien, kovo 27 d., paskelbė tris kvietimus teikti paraiškas pagal verslo srities priemones „Invest LT-2", „Naujos galimybės" ir mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros (MTTP) srities priemonę „Intelektas LT+".

Priemonės „Invest LT-2" lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su tiesioginių vidaus investicijų pritraukimu į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Tinkamos finansuoti išlaidos - pastatų statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, įrangos įsigijimas ir kt. Tinkami pareiškėjai - privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys priemonės sąlygas ir reikalavimus, - iki š.m. birželio 27 d. gali pateikti paraiškas ir pretenduoti į maksimalų - 10 mln. Lt finansavimą.

Pagal priemonę „Naujos galimybės" bus finansuojamas įmonių ir jų produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Didžiausias šios priemonės finansavimas vienam projektui - 150 tūkst. Lt, o paraiškų laukiama iki š.m. gegužės 27 d.

MTTP priemonė „Intelektas LT+" skirta finansuoti įmonių pradines investicijas, kuriomis kuriama ar plečiama įmonių MTTP infrastruktūra. Priemonės lėšomis finansuojama MTTP veikloms būtinų patalpų statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, tokioms veikloms reikalingos įrangos, prietaisų, įrenginių bei baldų įsigijimas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos finansavimu gali pasinaudoti įmonės, projektai įgyvendinami be partnerių. Paraiškos priimamos iki š.m. gegužės 27 d., maksimali ES paramos suma vienam projektui - 20 mln. Lt.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos turi būti atsiųstos naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius. Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 24:00 val.


Priemonės „Invest LT-2" informaciją ir dokumentus galite rasti čia.

Priemonės „Naujos galimybės" informaciją ir dokumentus galite rasti čia.

Priemonės „Intelektas LT+" dokumentus ir informaciją galite rasti čia.

Daugiau informacijos - tel. (8 656) 62226, el. p. andrejus@ifc.lt

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“
2013-03-21

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.3-SADM-01-K „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“. Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

Priemonės tikslas: mažinti diskriminaciją darbo rinkoje, skatinti moterų ir vyrų lygias galimybes ir išvengti socialinių problemų atsiradimo, šiuo tikslu informuoti ir šviesti visuomenę.

Priemonės remiamos veiklos sritys:

 1. prekybos žmonėmis prevencijos priemonių vykdymas;
 2. priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos priemonių vykdymas;
 3. moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimo, užtikrinant moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje (ekonominėje veikloje), priemonių vykdymas.

Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:

1) valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos;

2) viešosios įstaigos;

3) asociacijos;

4) labdaros ir paramos fondai;

5) profesinės sąjungos ir jų susivienijimai;

6) religinės bendruomenės ir bendrijos;

7) tarptautinės organizacijos;

8) Prekybos, pramonės ir amatų rūmai;

9) Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

 

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Projektų finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt, ministerijos svetainėje http://esf.socmin.lt/. Informacija apie organizuojamus mokymus bei teikiamas konsultacijas skelbiama Agentūros svetainėje adresu www.esf.lt.

Galutinė paraiškų pateikimo data 2013 m. gegužės mėn. 20 d., 16 val. 

Paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos šiuo adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius.

Paskelbtas priemonės „Intelektas LT“ kvietimas
2013-03-13

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos priemonę „Intelektas LT", kuria siekiama padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje.

Priemonės „Intelektas LT" lėšomis finansuojami produktams, procesams, paslaugoms sukurti ar iš esmės patobulinti skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra.

Paraiškas gali teikti privatūs juridiniai asmenys (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės), kurie atitinka visas priemonės sąlygas ir reikalavimus. Projektai gali būti įgyvendinami kartu su verslo ir (ar) mokslo partneriais.

Ketvirtajam priemonės kvietimui numatytas 62,5 mln. Lt biudžetas, didžiausias galimas finansavimo intensyvumas - iki 60 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, maksimali ES struktūrinės paramos suma - 5 mln. Lt.

Projekto metu gali būti finansuojamos MTTP paslaugų, techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos, konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų atliekant MTTP veiklas išlaidos, MTTP veiklai atlikti reikalingas mažavertis inventorius, darbo užmokestis projektą vykdantiems asmenims ir kt.

Kvietimas galioja iki 2013 m. gegužės 13 d. 17.00 val., paraiškos turi būti atsiųstos naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius. Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2013 m. gegužės 13 d. 24.00 val.

Visą reikiamą priemonės informaciją, taip pat dokumentus galite rasti ČIA.

Ankstesnių priemonės kvietimų informaciją galite rasti ČIA.

Perskirstytos ES paramos lėšos verslui
2013-03-08

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija informuoja, kad pritarta siūlymui perskirstyti per 2007-2013 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos nepanaudotas lėšas. Papildomos ES fondų lėšos bus skiriamos priemonėms, kurios sulaukė didesnio verslo susidomėjimo, akcentuojant šalies regionų plėtrą. Šių lėšų perskirstymu planuojama papildomai pritraukti 51 mln. Lt privačių investicijų ir sukurti 412 naujų darbo vietų.
Vietos verslo investicijoms šalies regionuose paskatinti papildomai nutarta skirti 30 mln. Lt priemonei „Invest LT-2". Lietuvos įmonės, kurios siekia skatinti vidaus investicijas į aukštos pridėtinės vertės gamybą ir paslaugas, netrukus galės teikti paraiškas paramai pagal priemonę „Invest LT-2" gauti. Planuojama skelbti kvietimą apie 60 mln. Lt sumai.
Siekiant atnaujinti viešųjų paslaugų verslui teikimą regionuose, sukurta ir nauja priemonė „Asistentas-4". Pagal šią priemonę siekiama paskatinti viešųjų paslaugų verslui teikėjus (pvz., VIC) teikti geresnės kokybės informaciją ir paslaugas Lietuvos regionuose. Naujai priemonei „Asistentas-4" skirta 10 mln. Lt.
Priemonei „Intelektas LT", pagal kurią įmonėms teikiama parama moksliniams tyrimams atlikti, papildomai skirta 10 mln. Lt. Netrukus bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal šią priemonę. Numatomo skelbti kvietimo suma - apie 62,5 mln. Lt.
Skatinant klasterių formavimąsi priemonei „Inoklaster LT" papildomai skirta 15 mln. Lt. Pagal minėtą priemonę skiriama parama klasterių rinkodarai, tyrimams, infrastruktūrai valdyti ir administruoti, klasterio narių mokymuisi. Numatoma skelbti kvietimą apie 16,7 mln. Lt sumai.
Numatyta papildomų lėšų - 30 mln. Lt - skirti ir priemonei „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra". Pagal šią priemonę finansuojamas susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas ir naujų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų statyba.
Daugiau informacijos apie priemones ir kvietimus teikti paraiškas paramai gauti bus paskelbta VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros interneto svetainėje adresu www.lvpa.lt.

Finansinė pataisa neįtakos paramos išmokėjimų
2013-03-01

Nors Lietuva pateko tarp 22 Europos Sąjungos (ES) valstybių, kurioms ketinama sumažinti kompensuotinas išlaidas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, dėl finansinės pataisos nenukentės jokie ES lėšomis finansuojami projektai nei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 m. programą, nei pagal kitas paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei programas.
Ketinamų taikyti finansinių pataisų priežastis - anksčiau parengto nacionalinio teisyno, kuriuo remiantis buvo mokamos tiesioginės išmokos 2006-2008 m. bei parama pagal ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės gamybos schemas 2004-2010 m., trūkumai.
Viena iš priežasčių, dėl kurios taikoma finansinė pataisa - nacionaliniame teisyne buvo netinkamai apibrėžti 3 iš 10 geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų, todėl Lietuva neužtikrino jų laikymosi kontrolės mokant tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2006-2008 m. Šie neatitikimai jau ištaisyti. Finansinė pataisa siekia 0,8 proc. išmokėtos tiesioginių išmokų sumos 2006-2008 m. laikotarpiu.
Kita pataisa susijusi su parama, išmokėta anksčiau iš žemės ūkio veiklos pasitraukusiems asmenims 2004-2010 m. - pasak Europos Komisijos, nacionaliniame teisyne nebuvo apibrėžta prekinės žemės ūkio gamybos sąvoka. Su šia pataisa Lietuva nesutinka. Žemės ūkio ministerija jau yra parengusi Lietuvos Respublikos poziciją dėl kreipimosi į ES bendrąjį teismą dėl neadekvačiai pritaikytos finansinės pataisos, siekiančios 3,033 mln. eurų.
Atkreiptinas dėmesys, kad finansinių pataisų suma nebus išieškomos iš paramos gavėjų. Ja bus sumažintos Lietuvai kompensuotinos išlaidos, tad ūkininkai ir kiti asmenys, besinaudojantys parama, nuogąstauti neturėtų.
Lietuvai skiriama pataisa, lyginant su kitomis šalimis, sudaro nedidelę dalį bendros sumos - iš viso ketinama susigrąžinti 414 mln. eurų. Pavyzdžiui, Vengrijai dėl geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų trūkumų ketinama viršyti 9 mln. eurų viršijančią korekciją. Jungtinei Karalystei pritaikyta 111,7 mln. eurų finansinė korekcija.

Lengvatinių paskolų teikimas
2013-02-20

UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA), reaguodama į viešojoje erdvėje pasklidusius nuogąstavimus, kad nebeteikiamos lengvatinės paskolos, informuoja, kad šiuo metu smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai (SVV) gali ir toliau naudotis lengvatinėmis paskolomis, kurias teikia finansiniai tarpininkai pagal keturias priemones: „Verslumo skatinimo fondas", „Atviras kreditų fondas", „Mažų kreditų teikimas - 2 etapas" ir „Pasidalytos rizikos paskolos". Be to, SVV atstovai gali pasinaudoti ir kitomis verslą skatinančiomis priemonėmis, kurias administruoja INVEGA.
„Pasibaigus vienai iš mūsų administruojamų priemonių - „Labai mažų paskolų teikimas2006-2012", daugelis įmonių sunerimo, kad nebebus teikiamos lengvatinės paskolos ir nebebus iš dalies kompensuojamos palūkanos. Turiu užtikrinti, kad taip tikrai nėra. Šiuo metu ir toliau sėkmingai teikiamos paskolų garantijos, verslininkai naudojasi kitų priemonių lengvatinių paskolų galimybėmis, ir toliau kompensuojamos paskolų palūkanos, - tvirtina INVEGOS generalinis direktorius Audrius Zabotka.
INVEGA įgyvendina įvairias finansų inžinerijos priemones, finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. Šių priemonių įgyvendinimas paremtas grįžtančių lėšų, kurias galima panaudoti kelis kartus, principu. Grįžusios panaudotos lėšos vėl naudojamos tiems patiems tikslams - SVV skirtoms finansų inžinerijos priemonėms kurti ir įgyvendinti. Todėl, anot A.Zabotkos, pasibaigus vienai priemonei, SVV finansavimo skatinimo procesas nesustoja. Atsižvelgiant į rinkos poreikius, iš tų pačių lėšų neretai kuriamos, o po to ir įgyvendinamos naujos priemonės. Taigi užplūdęs sunerimusių verslininkų srautas tik patvirtina INVEGOS teikiamų paslaugų svarbą ir poreikį.
Šiuo metu jau pradėtos planuoti ir rengti verslumą, verslo vystymąsi, konkurencingumą bei finansavimą skatinančios priemonės, kurias LR ūkio ministerija bei kitos ministerijos planuoja įgyvendinti 2014-2020 m. ES programavimo laikotarpiu. Todėl INVEGA, įvertinusi visas pasiteisinusias SVV finansavimo skatinimo galimybes, intensyviai dalyvauja kuriant naujas priemones, lengvinsiančias priėjimą prie finansavimo šaltinių įmonėms ne tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet ir regionuose.


APIE INVEGĄ

UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) teikia iki 80 proc. garantijas kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už smulkiųjų ir vidutinių verslo subjektų imamas paskolas ir (ar) lizingą. Garantuotas paskolas bei lizingą gali gauti įmonės, kuriose dirba iki 250 darbuotojų, ir fiziniai asmenys, užsiimantys verslu (individualia veikla, turintys verslo liudijimą; maksimalus garantijos dydis - 5 mln. Lt. SVV subjektams kompensuojama iki 50 proc. sumokėtų palūkanų, o skolinantiems iš Verslumo skatinimo fondo kompensuojama 95 proc. sumokėtų palūkanų, nepriklausomai nuo to, ar INVEGA garantija buvo suteikta ar ne.

INVEGA taip pat administruoja įvairias finansų inžinerijos priemones (lengvatinės paskolos, dalinis paskolų palūkanų kompensavimas), skirtas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai Lietuvoje.
Daugiau informacijos apie INVEGOS administruojamas priemones galima rasti www.invega.lt

Projektų vykdytojams – apie pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijas
2013-02-07

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) informuoja projektų vykdytojus apie pakeistas „Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijas", kurios yra patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173.

Svarbiausi rekomendacijų pakeitimai - Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos mažinimo tvarka projektams, kuriuose nepasiekiami įsipareigoti rodikliai arba anksčiau numatyto laiko perleidžiamos, perduodamos, įkeičiamos, kitokiu būdu suvaržomos daiktinės teisės į turtą, kuriam buvo skirtas finansavimas.

Jeigu nepasiekiami stebėsenos ir (ar) fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai, kurie susiję su konkrečia projekto veikla, nepateikiami pagrįsti paaiškinimai, tos projekto veiklos finansavimas gali būti sumažintas iki 100 proc. Pavyzdžiui, pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu" projekto vykdytojas pasirenka fizinį veiklos įgyvendinimo rodiklį „Šilumos punkto rekonstravimas, 1 vnt.", kuris yra susijęs su konkrečia veikla. Jeigu šilumos tiekimo punktas nerekonstruojamas, tuomet projektas mažinamas tokia dalimi, kokia buvo skirta tai veiklai finansuoti.

Jeigu nepasiekiami stebėsenos rodikliai, kurie nėra susiję su konkrečia projekto veikla, nepateikiami pagrįsti paaiškinimai, tada visam projektui gali būti mažinamas finansavimas nuo 5 iki 20 proc. Pavyzdžiui, pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu" turi būti įgyvendintas stebėsenos rodiklis „Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupytas energijos kiekis (GWh)", kuris yra susijęs su visu projektu, o ne konkrečia jo veikla. Jeigu numatyto energijos kiekio nesutaupoma, tokiu atveju pagal rekomendacijose pridėtą lentelę finansavimas gali būti mažinamas.

Aukščiau apibūdinti projektų pažeidimai gali būti nefiksuojami, jei:

 • nebuvo galutinai atsiskaityta už rodiklio pasiekimą vadovaujantis konkrečios veiksmų programos priemonės rodiklio skaičiavimo ir matavimo metodika, patvirtinta projekto finansavimo sąlygų apraše;
 • nepasiekta rodiklio reikšmė sudaro 10 proc. ar mažiau nuo projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės;
 • įgyvendinančioji institucija, t.y. LVPA, jau yra patvirtinusi galutinį mokėjimo prašymą ir (ar) ataskaitą po projekto užbaigimo, priklausomai nuo to, kuriame dokumente galutinai atsiskaitoma už faktiškai pasiektą rodiklio reikšmę;
 • rodiklių nepasiekimas yra sąlygotas veiksnių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti.

Jeigu projekto vykdytojas iki finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo, įgyvendindamas projektą ar per trejų metų laikotarpį nuo projekto finansavimo pabaigos perleidžia, perduoda, įkeičia ar kitokiu būdu suvaržo daiktines teises į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skirtos ES lėšos, finansavimas jam gali būti sumažinamas 100 proc. Jeigu tokie veiksmai atliekami ketvirtaisiais metais nuo projekto finansavimo pabaigos, finansavimas mažinamas 80 proc., penktaisiais metais - 60 proc.

Parama pirmajam darbui
2013-01-23

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (toliau - INVEGA) kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę Nr. VP1-1.2-SADM-04-V „Parama pirmajam darbui" (toliau - Priemonė).

Priemonės tikslas: didinti jaunimo užimtumą, sudarant papildomas finansines paskatas darbdaviams jaunimui įdarbinti.

Priemonė remiama veikla: pirmą kartą įsidarbinusių, dar nedirbusių pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje asmenų nuo 16 iki 29 metų darbo užmokesčio dalies kompensavimas, ne ilgesnį kaip kompensacijos laikotarpį, kurio pabaiga negali būti vėlesnė kaip 2015 m. rugsėjo 30 d. Įgyvendinant šią priemonę projektams planuojama skirti 32 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų.

Galimi pareiškėjai pagal Priemonę:

 • privatieji ar viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas),
 • užsienio įmonių filialai ir atstovybės Lietuvoje,
 • fiziniai asmenys, įdarbinę darbuotoją.

Paraiškas INVEGA galima teikti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiškos teikiamos tęstiniu paraiškų teikimo būdu. Galutinė paraiškų dėl darbo užmokesčio dalies kompensavimo pateikimo data yra 2015 m. rugsėjo 30 d.

«««  1  2  3  »»»
INVESTMENT & FINANCIAL
CONSULTATIONS, UAB